تجهیزات تولید فوم

تجهیزات تولید فوم

مخلوط کردن آب و فوم با استفاده از روشهای مختلفی امکان پذیر می باشد که می بایستی مطابق با استاندارد NFPA II طراحی گردد. سه روش عمده برای تولید فوم که عبارتند از:

استفاده ازBladdar Tank

استفاده ازسیستم پمپاژ فوم

 استفاده از نیروی آب جهت مخلوط کردن فوم که روش نوین در تولید فوم می باشد که نیازی به نیروی خارجی ندارد.