سیستم توزیع گاز FM200

سیستم توزیع گاز FM200

نرخ تخلیه :

– حداقل نرخ تخلیه میبایستی بـر مبنـای مقـداری از گـاز FM200 کـه مـوردنیـازاسـت،تـا در زمـان تخصیص یافته به غلظت مورد نظرطراحی دست یافت ، تعیین شود.

زمان تخلیه:

– زمان تخلیه گازFM200 مطـابق اسـتاندارد می بایسـتی ١٠ ثانیـه باشـد.

ایـن زمـان بصـورت فاصـله زمـانی از لحظه خروج اولین ذرات FM200 مایع ازنازل تا وقتی که کل مـاده اطفـاء تخلیـه شـده تمامـا بصـورت گـازی درآمده و کل فضا را اشغال نماید محاسبه می شود. این نقطـه (تخلیـه گـازی کامـل) ازتغییـر صـدای تخلیـه  و ظاهر گاز تخلیه شده قابل محاسبه است.

– درصورتی که به هرعلتی به زمانی بیش از ١٠ ثانیه برای تخلیه نیاز بود می بایستی نرخ تخلیـه بـه انـدازه ای باشد که درهرصورت غلظت مورد نظـردر طـول مـدت فعـال شـدن سیسـتم را تامین نماید.

 انتخاب نوع ومحل نازل:

پس از تعیین میزان کل گازمورد نیـاز زمـان تخلیـه گـاز و دبی (نـرخ تخلیـه)، نوبـت بـه انتخـاب سیسـتم توزیـع (تخلیه) مناسب جهت تحویل دبی مورد نظر به محیط می رسد.بدین  منظور می بایستی نـازل های تخلیـه به گونه ای انتخاب  و درفضای تحت پوشش توزیع شوند کـه اولا  عامـل اطفـاء (گـازFM200) بطور مسـتمر  و متناسبی در تمام طول مدت تخلیه به تمامی نقاط وتجهیزات واقع درفضای تحت پوشش رسیده وثانیا فاقـد اثرات مخـرب  بـر روی محـیط کـاری نصـب (ازقبیـل ترشـح مـایع FM200 درغیـر از زمـان تخلیـه, ایجـاد انفجـار, ایجاد توده غبار درفضا  که  می توانند باعث استمرارحریق شوند) باشند.

 شبکه پایپینگ:

جهت سایزینگ شبکه پایپینگ سیستم اطفاء درنظرگرفته شده ازاتصالات ولوله های کـربن اسـتیل بـا رده٨٠ ومتریال گالوانیزه فشار بالا استفاده میشود.