عملکرد سیستم اطفاء حریق آیروسل برای اطفاء حریق

 عملکرد سیستم اطفا حریق آیروسل برای مهار و اطفا حریق چگونه است؟

عملکرد مهار آتش توسط آیروسل بستگی به چگالی ذرات آیروسل در مجاورت شعله دارد.

هرچه سریعتر اطراف شعله با آیروسل پوشانده شود عوامل مهارکننده موثرتری درپایان دادن به احتراق وجود خواهند داشت.

آیروسل ازچهار روش برای مهار حریق استفاده می کند :

  • کم کردن و یا ایزوله کردن سوخت
  • کم کردن حرارت
  • کم کردن و یا ایزوله کردن اکسیژن
  • مهار واکنش زنجیره ای اجزا آتش زا

زمانیکه ذرات آیروسل با شعله برخورد می کنند ،ذرات جامد آیروسل حرارت شعله را جذب ، تبدیل به قسمت های کوچکتر و حجم بزرگی از رادیکا ل های پتاسیم(+K) را آزاد می کند. رادیکال های پتاسیم  با هیدروکسید (OH+)، هیدروژن (H+) و اکسیژن (O+) ترکیب می شوند که باعث ماندگاری جریان اطفا حریق می شود و تولید بی خطرمولکول هایی مانند هیدروکسید پتاسیم (KOH) و آب (H2O) میکنند.