استفاده از سیستم اطفا حریق FM200 برای چه مکان هایی مناسب است؟

استفاده از سیستم اطفا حریق FM200 برای چه مکان هایی مناسب است؟

استفاده از سیستم اطفا حریق FM200 برای چه مکان هایی مناسب است؟

به دلیل نوع عملکرد سیستم اطفاء FM200  استفاده از این گاز در مکان های بسته کاربرد دارد.

از جمله مکانهایی که این سیستم برای استفاده در آنها مناسب میباشد میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

  • محل نگهداری تجهیزات مخابراتی
  • اتاق سرور و رایانش مرکزی
  • اتقاق های مانیتورینگ و کنترل
  • مراکز آرشیو اسناد و مدارک و بایگانی ها
  • موزه ها، نمایشگاه ها
  • مراکز نگهداری تجهیزات و مواد پزشکی و دارویی
  • مراکز انبارش و ذخیره سازی داده ها
  • و سایر موارد دیگر …

کاربرد:

– FM200 برای اطفاء هر سه کلاس حریق AوBوC مناسب بوده وقابل بهره برداری است . ولیکن بدلیل تمیزبودن وعدم بجای گذاردن مواد باقیمانده ازیک سو و عدم هدایت الکتریکی ازسوی دیگر بیشتر برای حفاظت فضاهایی که احتمال حضور انسان و تجهیزات الکتریکی بصورت توامان درآنها می رود ازقبیل اتاقهای کامپیوتر, تجهیزات مخابراتی و … بکارمی رود.