مکانیزم اطفاء آتش FM200

مکانیزم اطفاء آتش:

– FM200 برای خاموش کردن آتش از طریق جذب حرارت شعله (حذف ضلع حرارت) و مصرف اکسـیژن (حـذف ضلع اکسیژن) عمل می نماید. بدین ترتیب FM200 وارد زنجیره شیمیایی حریـق گشـته وتحـت حـرارت بـالا تولید رادیکالھای آزاد فلز می نماید. سپس این رادیکالھـا بـا اکسـیژن موجـود درحریـق ترکیـب شـده  و ضـمن مصرف اکسیژن و حذف آن (که منجربه ناقص ماندن سـیکل حریـق مـی گـردد) بـدلیل گرمـاگیربودن واکـنش, حرارت شعله را نیزجذب می نماینـد . بـدین ترتیـب و درمـدت زمـانی نزدیـک بـه ١٠ ثانیـه پـس از تخلیـه گـاز FM200 عملیات اطفاء آغاز شده و به فاصله کوتاهی حریق مهار می گردد.

– انجام سریع عملیات اطفاء توسط FM200 تولید محصولات میانی زیان آور و سمی (Produces-By )ازجملـه مونوکسید کربن (co )را به حداقل رسانیده و بدین ترتیب خسارت کمتر، هزینه پاکسازی و بازسـازی کمتـر و ضریب ایمنی بالاتری برای افراد حاضر در محیط به همراه خواهد داشت.

– بطورکلی برای محافظت درتمامی اماکن وتجهیزاتی که باگاز هالون محافظـت مـی شـوند قابـل اسـتفاده است .بدلیل شباهت درتجهیزات ،سیستمهای گاز هالون می توانند با کمترین میـزان تغییـر بـرای سیسـتمهای اطفاء گازی FM200 استفاده شوند.

مکانیزم خاموش کنندگی گازFM200:

-ازآنجایی که گاز FM200 ھمانگونه که اشاره شد به عنـوان جـایگزینی بـرای هالون ١٣٠١ مـورد اسـتفاده قرارمی گیرد, لذا کد مستقلی از استاندارد NFPA برای آن موجـود نبـوده و عـلاوه بـر ایـن از آنجـایی کـه گـاز FM200 با درنظرداشتن خاصیت اطفاء کنندگی هالون و تنها با بهینه سازی اثر معکوس این گاز برروی محـیط زیست تولید شده واز لحاظ ساختار شیمیایی نیز هر دو ترکیبات آلی هالوژنی می باشند،  بنابراین بـا دقـت قابل قبولی مکانیزم حـاکم بـر پروسـه اطفـاء توسـط هـالون بر مکـانیزم اطفـاء FM200 نیز حـاکم خواهد بـود.

بنابراین هرچند مکانیزم خاموش کنندگی FM200)ھمانند ھالون ویا حتی مکانیزم خود آتش) هنوز بطوردقیـق مشخص نیست ولیکن دراین بخش سعی خواهد شد عملکرد اطفاء گازFM200 را بـا در نظرداشـتن اسـلوپ حاکم بر هالون مورد بحث قراردھیم :

-گازFM200   (هپتا فلوئوروپروپن ) درصنعت اطفاء حریق به عنوان ماده داخل درزنجیره آتش ( Breaking Chain Agent)معروف است.

بدین مفھوم که ایـن مـاده بطـور مسـتقیم در واکـنش شـیمیایی حریـق دخالـت مـی نماید. FM200 پس از ورود به بطن آتش به دو رادیکال مجزا تقسیم می شود.

تئوری رادیکال آزاد :

دوتئوری اصلی دراین مرحله مطرح می شود. اولین تئوری بنام نظریـه رادیکـال آزاد بـراین مبناقرارگرفتـه کـه رادیکال های فلوئورآزاد شده در مرحله قبلی با ماده سوختنی وارد واکنش شده و تولیـد اسـید فلوئوریـدریک می نمایند.

که درادامه اسـید فلوئوریـدریک نیـز بـا رادیکالهای هیدروکسـیل (OH) فعـال حاضـر در محـیط ترکیـب شـده و مجددا رادیکال فلوئور آزاد می شود.

رادیکال فلوئور مجددا  وارد واکنش با ماده سوختنی شده و ایـن چرخـه تـا جـایی کـه مـاده سـوختنی فعـال درمحیط وجود دارد ادامه می یابد. بدین ترتیب درتئـوری رادیکـال آزاد مصـرف مـاده سـوختنی توسـط FM200  مبنا و فرض اصلی اطفاء می باشد.

تئوری یونی :

تئوری دوم به عنوان یونی شناخته می شود. در این تئوری فرض بر این است که درحالت عـادی در پروسـه حریق یونھای اکسیژن با جذب الکترونهای آزاد هیـدروکربن تشـکیل پیونـد یـونی مـی دهنـد.

و بـدین ترتیـب چرخه سوخت (با ترکیب اکسیژن وسوخت ایجاد و استمرارمی یابد) ولیکن با ورود رادیکالهای آزاد فلوئور و از آنجایی که خاصیت جـذب الکتـرون (الکترونگـاتیوی ) دراتـم های فلوئـور بیشـتر از اکسـیژن مـی باشـد ایـن رادیکالها درجذب الکترون آزاد موجود درمحیط آتـش (الکتـرون حاصـل ازمـاده سـوختنی) سـریعتر از اکسـیژن عمل نموده وعملا بجای انجام واکنش ترکیب ماده سوختنی با اکسیژن یا اکسیداسیون (که همان واکنش حریق است) واکنش ترکیب ماده سوختنی با فلوئورانجام گرفته و پروسه حریق متوقف می شود.