تهویه پارکینگ

تهویه پارکینگ با کانال و جت فن

در پارکینگ ها به علت وجود گازهایی مانند مونوکسید کربن و اکسید نیتروژن که بسیار خطرناک هسستند و همچنین جهت هدایت دود و محصولات احتراق در زمان حریق، تهویه مناسب اهمیت بسزایی دارد. در حال حاضر دو مکانیزم برای اجرای سیستم تهویه موجود می باشد:

  • سیستم تهویه با اجرای کانال کشی
  • سیستم تهویه با حذف کانال کشی و بهره گیری از جت فن ها

در ذیل نگاهی اجمالی خواهیم داشت به هر یک از مکانیزم های فوق و مقایسه دو روش.

سیستم تهویه با اجرای کانال کشی

با توجه به عدم امکان تخلیه هوا در پارکینگ ها بصورت طبیعی می بایست تامین هوای تازه و تخلیه اگزاست با ایجاد جریان مابین این دو نقطه بصورت مکانیکی انجام شود . در ایران روش جهت برقرای این جریان و خروج اگزاست از کانال استفاده می گردد. علاوه بر مشکلات عملکردی در این سیستم (نظیراختلال در سیستم با افزایش فاصله بین کانال ها) دارای نکات منفی دیگری نظیری هزینه های زیاد، زمان اجرا، جاگیر بودن، پرت فضاهای معماری، عدم زیبایی و نیاز به ارتفاع بیشتر موجب گردید تا روش جدید جایگزین آن گردد.

سیستم تهویه با حذف کانال کشی و بهره گیری از جت فن ها

در این سیستم که بر اساس روش های نوین طراحی گردیده است، کانالها کاملاً حذف گردیده و جت فن ها جایگزین آن می گردد. جت فن ها درای ابعاد کوچک و با صدای کم و با عملکرد موثرتر خود می توانند باعث ایجاد جریان هوای مناسبگردیده و جریان هوای داخل پارکینگ را از سوی فن های هوای تازه به سمت فن های تخلیه هدایت نماید و عملکرد سیستم را به نحو چشمگیری بهبود بخشد. در پارکینگ های نیمه باز (مانند پارکینگ های طبقاتی بالایسطحزمین)کهدارای مجاری عبور هوای بزرگ بر روی جداره خارجی خود می باشند ولی جریان هوا به علت وسعت زیاد سطح پارکینگ به خوبی برقرار نمی شود) پیش بینی منابعی جهت تغذیه یا تخلیه هوا مورد نیاز نیست و تنها به نصب جت فن ها در محیط پارکینگ می توان به جریان دلخواه دست یافت ولی در پارکینگ های بسته (مانند پارکینگ های طبقاتی زیرزمینی) حتماً می بایست منابعی مناسب جهت تغذیه هوای تازه و تخلیه هوای آلوده در نظر گرفت . در اکثر چنین پارکینگ هایی شفت ها به اندازه معین جهت دمش و مکش مکانیکی هوای پارکینگ در نظر گرفته میشوند.

آنچه در ارتباط با تهویه پارکینگ باید بدانید