شرکت پتروشیمی مارون   (پایش زیست آزما)

فروش و تامین فن های سقفی (Exhaust Fans) ضد انفجار مناسب جهت استفاده در منطقه پرخطر انفجاری (Zone 01) با مشخصات گازی IIB,T3

مطابق ضوابط NFPA92، BS7346  و سازمان آتش نشانی تهران

  • 21 دستگاه فن سقفی با الکتروموتور ضد انفجار