پروژه ساختمانی بیوسان فارمد   (شرکت انرژی گستر نصیر)

تامین و اجرای سیستم اطفاء حریق مطابق ضوابط NFPA  و سازمان آتش نشانی تهران

§          تامین اتصالات سیستم آتش نشانی گروود (GROOVED) برند 1nuo چین

§          اجرای سیستم اتصالات آتش نشانی