پروژه مسکونی آقای مهندس فرح  (ازگل)

طراحی، مشاوره، تامین، نصب و راه اندازی سامانه هوشمند تهویه و تخلیه دود پارکینگ

مطابق ضوابط NFPA92، BS7346  و اخذ تأییده نقشه ها از سازمان آتش نشانی تهران

  • 5 دستگاه جت فن سانتریفیوژ مقاوم به حریق F300
  • 4 دستگاه اگزاست فن آکسیال مقاوم به حریق F300 و فن های هوای تازه
  • ساخت و نصب دمپرهای موتورایز معمولی و مقاوم به حریق
  • سلول برق مرکزی کنترلی هوشمند سامانه تهویه و تخلیه دود پارکینگ