پروژه مسکونی آقای مهندس ماهوچیان   (فرمانیه)

طراحی، مشاوره، تامین، نصب و راه اندازی سامانه هوشمند تهویه و تخلیه دود پارکینگ

مطابق ضوابط NFPA92، BS7346  و اخذ تأییده نقشه ها از سازمان آتش نشانی تهران

  • 3 دستگاه جت فن سانتریفیوژ مقاوم به حریق F300
  • 4 دستگاه اگزاست فن F300 و هوای تازه
  • ساخت و نصب دمپرهای موتورایز معمولی و مقاوم به حریق
  • سلول برق مرکزی کنترلی هوشمند سامانه تهویه و تخلیه دود پارکینگ